X

Slovníček pojmů

Vyznejte se v hantýrce výrobců oken, dveří a zimních zahrad

Bezpečnostní sklo

jedná se o sklo, které je uzpůsobeno tak, aby vydrželo větší zátěž než běžné sklo. Při jeho výrobě se používá dvou různých technologií. Pomocí kalení (zahřátí a prudké ochlazení skla) se do skla vnese napětí, které zvyšuje mechanickou odolnost skla. Druhým způsobem je nalepení bezpečností folie mezi skleněné tabule. Pokud v takovém případě dojde k rozbití skla, sklo zůstane zpevněné folií a nedojde k vysypání střepů.

Distanční rámeček zasklení

primárně vymezuje jednotlivé skleněné tabule. Dále také zlepšuje tepelné vlastnosti okna – eliminuje vznik tepelného mostu v místě zasazení skel do křídla okna a snižuje riziko rosení mezi skleněnými tabulemi.

Gravírování

technologie nahrazující ruční rytí, opracování pomocí brusných kotoučů přímo do plochy skla, dosahuje se tak efektu matného i leštěného výbrusu různých šířek

Izolační sklo

je tvořeno dvěma a více tabulemi skla, jejich vzdálenost je vymezena distančními rámečky a vzniklý prostor je vyplněn vysušeným vzduchem či vzácným plynem. Podle počtu skleněných tabulí rozlišujeme izolační dvojskla a trojskla

Meziokenní příčky

členění okna v prostoru mezi jednotlivými skleněnými tabulemi. Využití je hlavně u renovací či při konkrétních architektonických záměrech, kdy není žádoucí členit okno okenními profily.

Neprůzvučnost

značí se Rw (dB) a vyjadřuje schopnost konstrukce zvukově izolovat místnost. Dle normy se udává laboratorní hodnota. Reálný útlum hluku je pak zhruba o 2–4 dB nižší než je hodnota prokázaná v laboratoři. Standardní dvojskla a trojskla mají hodnotu Rw mezi 30–32 dB. V případě, že je zapotřebí většího útlumu (rušná cesta, vlakové koridory apod.) je potřeba použít jinou skladbu skel podle požadavku útlumu např. použitím silnějších tabule skla 6 mm nebo použití speciálních protihlukových skel Stratophone apod.

Odvodňovací otvory

slouží k odvedení dešťové vody ze styku křídla a rámu či z prostoru zasklení.

Okapnice

na spodní části rámu je upravená vodorovná část křídla tak, aby nepronikala voda do styku rámu a křídla.

Okenní křídlo

jedná se o pohyblivou část okna, který tvoří vlys křídla a systém zasklení. Okenní křídlo je přes závěsy (nabízíme přiznané či skryté kování) kotvené do rámu.

Okenní rám

je to nosný prvek, na němž jsou osazeny závěsy nesoucí okenní křídlo se zasklením, či je sklo osazeno přímo do rámu (při pevně zasklené variantě okna). Rám se kotví pomocí kotvících prvků do zdiva.

Ornamentní sklo

je charakteristické více či méně viditelnými ornamenty na povrchu skla – jednostranně či oboustranně, sklo propouští světlo avšak je neprůhledné.

Parozábrana

je fólie, která je určená pro utěsnění interiérové a exteriérové strany připojovací spáry otvorových výplní. Parozábrana je určena na ochranu tepelných izolací, přispívá k zachování dlouhodobé funkci tepelné izolaci, zabraňuje kondenzaci vody v izolačních vrstvách, představuje účinnou obranu proti pronikání páry, zadržuje teplo v interiérech. Nutnost použití parozábrany nám udává norma ČSN 763 0540-02 763 0540-02.

Pískování skel

sklo je vystaveno proudu drobných částic písku, který opracovává povrch skla do průsvitného či mléčného vzhledu, technologie umožňuje vytvářet obrazce či vzory. Pískované sklo je náchylné k ušpinění a doporučuje se jej opatřit ochranným lakem, který sklo ochrání od ohmatání.

Propustnost slunečního záření – g

Tato hodnota nám říká, kolik sluneční energie nám propustí zvolená skladba izolačního zasklení z exteriéru do interiéru. Hodnota se nejčastěji uvádí v procentech, čím větší procento tím více tepla se dostane skrz izolační sklo. V praxi je tato hodnota velice důležitá, pokud např. projektujete velké prosklené stěny na jižní stranu, kdy přirozené sluneční záření bude vyhřívat interiér, bude v zimě vysoká hodnota g velice žádaná. Naopak je ale potřeba myslet i na letní měsíce, kdy hrozí přehřátí interiéru. Tato vlastnost skla úzce souvisí s projekcí účinného zastínění v letních měsících, např. venkovní žaluzie apod. Příkladem skla s vysokým faktorem prostupu sluneční energie je sklo PLANIBEL TRI, opakem je zase sklo PLANIBEL ENERGY, které tento faktor tlumí a teplo odráží do venkovního prostoru.

Protisluneční skla

skla s ochranou proti přehřívání interiéru. Sklo je potažené reflexní vrstvou oxidu kovu. Tato vrstva odráží solární tepelné záření. Sklo je pak lehce zabarvené. Použití je obvyklé u administrativních či výškových staveb.

Solární tepelné zisky

jedná se o teplo ze Slunce, které prochází sklem do místnosti. V zimě jsou solární zisky žádoucí, protože snižují nároky na vytápění místnosti, v létě však může docházet k přehřívání místnosti. Proto je vhodné volit okna s nižším g (propustnost solárního záření) a zároveň nižším U (součinitel prostupu tepla).

Součinitel prostupu tepla

značí se U (W/Km2), vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K (kelvin). Čím nižší hodnota U, tím méně tepla uniká do venkovního prostoru – tedy tím nižší jsou náklady na vytápění. Maximální hodnoty součinitele prostupu tepla definuje česká norma ČSN 73 0540-2. Norma uvádí, že maximální hodnota pro okna v obvodové zdi je U=1,5 W/Km2, doporučuje však hodnotu U=1,2 W/Km2. Pro pasivní domy je pak požadavek na U=0,8-0,6 W/Km2.

Tepelný most

je místo, kde dochází ke zvýšenému úniku tepla do exteriéru. V tomto místě je v interiéru chladnější povrch, na kterém kondenzuje pára ze vzduchu a tvoří se zde plísně.

Tepelný odpor

značí se R (m2K/W), vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce, slouží pro výpočet součinitele prostupu tepla.